DASHI
DAIZUSEIHIN : Produits a base de soja
KOMESEIHIN : Produits a base de riz
KOMUGI SEIHIN : Produits a base de ble
GYOKAI : Poisson et Fruit de mer
NIKU : Viande
YASAI : Legume
KUDAMONO : Fruit
KINOKO : Champignon
KAISO : Algue
HOZONSYOKU : Conserve
CYOMIRYO : Condiment